Правила за участие

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЕЦА И РИСУНКА НА ТЕХНИЯ ИЗВЪНЗЕМЕН ЗАЩИТНИК 2023

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Организатор на конкурса с рисунки („Конкурса/ът”) е „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216 (наричан „ИКЕА“ или „Хаус Маркет България” ЕАД). Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на интернет адрес www.ikeaplay.bg.

2. Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст до 12 години (включително), с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник. Служители на ИКЕА, членовете на журитата от Конкурса, служителите на „СМАРТС” ООД, вписано в българския Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200087142, и на „Параграф 42“ ООД, вписано в българския Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204589893, както и членовете на техните семейства, нямат право да участват в Конкурса.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да нарисуват своя фантастичен (въображаем) защитник и да го изпратят на „Хаус Маркет България” АД, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в Правилата по-долу.

2. Всеки участник има право да участва в Конкурса само с една рисунка. В случай че участник е участвал с повече от една рисунка в Конкурса, журито ще избере само една от подадените рисунки и само тя ще бъде оценена.

3. Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или други лица за създаването на рисунките си.

4. Не се допускат до участие в Конкурса рисунки с нецензурни и/или обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни.

5. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

5.1.1. Конкурсът се провежда в периода 28 ноември 2023 г. – 10 декември 2023 г., в който участниците, чрез своя родител/настойник, могат да изпращат рисунките си на „Хаус Маркет България” АД. Изпращането на рисунките се извършва чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg. В Конкурса участват само рисунки, получени от „Хаус Маркет България” АД до 23:59 ч. на 10 декември 2023 г. Участници с несвоевременно или некоректно/неправилно подадени рисунки се дисквалифицират.

5.1.2. За изпращане на рисунка чрез уеб адрес www.ikeaplay.bg трябва да се посети посочената интернет страница и рисунката да бъде подадена през формуляра за участие. Изискванията за размер и вид на файла са: формат jpg и големина не повече от 2 МВ.

5.1.3. В регистрационната форма за участие в Конкурса има полета, в които се попълват определени данни/информация. Полетата от регистрационната форма, които задължително следва да се попълнят, за да бъде взето участие в Конкурса, са отбелязани със звезда (*). С подаването на регистрационната форма родителят/настойникът дава съгласието си детето да участва в Конкурса.

5.1.4. След приключване на периода за подаване на рисунки, съгласно т. 5.1.1. по-горе от настоящия раздел II на Правилата, се извършва определяне на финалисти и победител, както е посочено в следващите точки.

5.1.5. В периода 11-13 декември 2023 г. ще се извърши онлайн гласуване чрез бутон „Like” на уеб адрес www.ikeaplay.bg за всички участници, изпратили рисунки чрез уеб адреса. За целта, на уебсайт www.ikeaplay.bg ще бъдат публикувани следните данни на участника: първо и фамилно име, населено място, възраст, рисунката и направено от участника описание на рисунката му. За целите на гласуването е необходимо гласуващите да имат валиден личен Facebook профил, чрез който да гласуват. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по един или друг начин добавят гласове за рисунки „автоматично”. ИКЕА има право да анулира подадени гласове за рисунки, за които има съмнение, че са направени в нарушение на Правилата. Гласуването приключва в 23:59 ч. на 13 декември 2023 г. Тримата участници, получили най-много харесвания от проведеното гласуване, автоматично стават финалисти от Конкурса.

5.1.6. В периода 14-21 декември 2023 г., след онлайн гласуването по предходната точка, ще се проведе и избор на още 12 финалисти от 5-членно жури. Журито ще избере тези финалисти от всички рисунки, подадени чрез сайта www.ikeaplay.bg, с изключение на рисунките на тримата финалисти по т. 5.1.5. от настоящия раздел II. Журито ще избере и петима резервни финалисти. Критериите за оценяване и избор на рисунките са: оригиналност на идеята, творчески подход и изпълнение, приложимост, възможност за изработка и други по преценка на ИКЕА.

5.1.7. На 22 декември 2023 г. „Хаус Маркет България” АД ще обяви 15-те финалисти от Конкурсa и ще изпрати техните рисунки включително на представители УНИЦЕФ за България, с оглед финалното журиране за победител в Конкурса. Обявяването на финалистите ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg. Ще бъдат публикувани данните, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от настоящия раздел II, в т.ч. рисунката на участника.

5.1.8. До 31 януари 2024 г. ще бъде обявен и крайният победител от Конкурса. Обявяването ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg. Ще бъдат публикувани данните, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от настоящия раздел II, в т.ч. рисунката на участника.

5.1.9. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми всички участници по e-mail и/или телефон, които са станали финалисти и краен победител в Конкурса. Участниците следва в тридневен срок от уведомяването да потвърдят в отговор на изпратения e-mail желанието си за участие в официалната церемония по награждаването на победителя и финалистите от Конкурса през януари 2024 г. При неполучване на потвърждение в срок, „Хаус Маркет България” АД може да замени съответния участник с резервен такъв.

5.1.10. Данните, посочени в следващото изречение, относно финалистите и победителя в Конкурса ще бъдат публикувани на общодостъпни места – в пресата (вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.) и по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито ИКЕА намери за добре, с цел популяризиране на Конкурса и/или на дейността на ИКЕА. Би могло да се публикуват част от или всички данни, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от настоящия раздел II (в т.ч. рисунките на финалистите и победителя в Конкурса), както и резултатите от Конкурса и изображение на произведената плюшена играчка на база рисунката на победителя.

5.1.11. На база рисунката на победителя, ИКЕА желае да разработи и изработи плюшена играчка. ИКЕА ще получи 1 бр. произведена плюшена играчка на база рисунката на победителя, а УНИЦЕФ ще получи 5 броя.

III. НАГРАДИ

1. Всеки участник в Конкурса получава сертификат за участие, който се изпраща на предоставения в регистрационната форма за участие e-mail.

2. През месец януари 2024 г. ще бъде проведено официално награждаване и изложба на рисунките на 15-те финалисти и победителя от Конкурса. На събитието на всеки участник-финалист и на участника-победител, чрез родителя/настойника, ще бъде връчен сертификат за финалист и/или победител в Конкурса (в допълнение към сертификата за участие по т. 1 от настоящия раздел III). Присъствието на родител/настойник на събитието е задължително условие. „Хаус Маркет България” АД ще уведоми предварително по e-mail, телефон или друг подходящ начин финалистите за мястото и часа на провеждане на събитието.

3. Победителят в Конкурса ще получи една плюшена играчка от модела, изработен по неговата рисунка.

4. Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. ИКЕА си запазва правото да замени дадена награда с друга или с еквивалента стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола на ИКЕА. Всички и всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на получателя на наградата.

5. ИКЕА си запазва правото да избере друг победител и да даде наградата на друго лице в случай, че има основателни съмнения, че даден участник е участвал в Конкурса по несъвместим с Правилата начин или начин, който ИКЕА счете за неподходящ, противозаконен или неморален.

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, с подаването на рисунката и регистрационната форма за участие в Конкурса участниците (чрез своите родители/настойници) се съгласяват, че авторското право върху рисунките възниква директно за и принадлежи на ИКЕА, като последното включително има право свободно да използва рисунките за разработването на лимитираната серия плюшена играчка съгласно Раздел II, т. 5.1.11 по-горе. ИКЕА не дължи каквото и да е възнаграждение на участниците във връзка с придобитите права.

2. Всички рисунки, подадени за участие в Конкурса, трябва да бъдат оригинални творби на участниците. Участниците, чрез своите родители/настойници, декларират, че са автори на всяка рисунка, която изпращат за участие в Конкурса. Участниците декларират, че не са отстъпвали изключителното право за използване изпращаните рисунки на трети лица и че авторските права не принадлежат на трети лица.

3. В случай на промяна в приложимото законодателство или неговото тълкуване, в резултат на които възникването на авторското право в полза на ИКЕА съгласно т. 1 от настоящия раздел се окаже невъзможно/ненастъпило, то ще се счита, че с изпращането на съответната рисунка участникът (чрез своите родители/настойници) отстъпва на ИКЕА изключителното право да използва рисунката по всякакви начини, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до неограничен брой лица до рисунките или части от тях по начин, който позволява достъпът да бъде осъществяван от място и по време, избрани индивидуално от всяко лице, включително да използва рисунките за разработването на лимитираната серия плюшена играчка съгласно Раздел II, т. 5.1.11 по-горе. Изключителните права се отстъпват за максимално допустимия от закона срок. ИКЕА не дължи възнаграждение на участниците във връзка с използването на изпращаните от тях рисунки.

4. Всички и всякакви права върху дизайна на плюшената играчка, създадена на база рисунката на победителя, са изключително притежание и собственост на ИКЕА. На участниците не се дължи никакво обезщетение или възнаграждение във връзка с използването на рисунките им, изработването и реализацията на плюшените играчки и въобще във връзка с Конкурса. ИКЕА не дължи връщане на участниците на предоставени рисунки, в т.ч. на оригинални екземпляри, при никакви обстоятелства.

V. УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С приемането на (съгласявайки се с) Правилата, участниците в Конкурса, чрез техните родители настойници, както и самите родители/настойници (от свое име), потвърждават, че са се запознали с настоящия раздел V от Правилата. Възможно е и отделно/допълнително да поискаме от тях потвърждение, че са се запознали с настоящия раздел V от Правилата. За целите на определяне на финалисти в Конкурса и/или във връзка с евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила би могло ИКЕА да обработва и данни на лица, гласували за участник/участници в Конкурса.

1. За да се включат в Конкурса, участниците в него и техните родители/настойници ще следва да предоставят определени лични данни, както е посочено в т. 5.1.3. от раздел II на настоящите Правила. Съгласно т. 5.1.3. от раздел II на настоящите Правила, някои от данните са задължителни, а други се предоставят по желание. Освен тези лични данни, Икеа ще обработва и други данни, необходими за целите, посочени по-долу, като напр. доказателства за приемането на настоящите Правила, за запознаването с Уведомлението във връзка с обработване на лични данни, комуникация с участници в Конкурса във връзка с провеждането на Конкурса. Администратор на личните данни във връзка с Конкурса е „Хаус Маркет България” ЕАД, ЕИК: 200204065, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216.

„Хаус Маркет България” ЕАД ще бъде точката за контакт по отношение обработването на лични данни във връзка с Конкурса. За целта ще се използват следните данни за контакт - имейл: info@ikeaplay.bg, адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216; координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: dpo@ikea.bg, адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 216.

2. Цели на обработването на данните:

Личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждането/администрирането на Конкурса (в т.ч. награждаване на финалистите и победителя в Конкурса; установяване на евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила и предприемане на действия във връзка с тях), осъществяване на контакт с участниците (за целите на Конкурса и за покана в конкурса, който ще се проведе следващата година), както и с цел евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции. Съобразно условията на Конкурса, лични данни на участниците в Конкурса (първо и фамилно име, възраст, населено място, рисунка и описание към нея, направено от участника) ще бъдат публикувани на уебсайта www.ikeaplay.bg за целите на гласуването в Конкурса. Обявяването на финалистите и победителят в Конкурса ще се извърши на уеб адрес www.ikeaplay.bg и/или фейсбук страницата ИКЕА България и/или на уеб адрес www.ikea.bg, като за целта ще бъдат публикувани данните, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от раздел II по-горе, в т.ч. рисунките на финалистите/победителя в Конкурса. Данните, посочени в следващото изречение, относно финалистите и победителя ще бъдат публикувани на общодостъпни места – в пресата (вестници, списания, в т.ч. електронни, и т.н.) и по всякакви други начини (интернет страници, фейсбук страници и т.н.), каквито ИКЕА намери за добре, с цел популяризиране на Конкурса и/или на дейността на ИКЕА. Би могло да се публикуват част от или всички данни, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от раздел II по-горе (в т.ч. рисунките на финалистите и победителя в Конкурса), както и резултатите от Конкурса и изображение на произведената плюшена играчка на база рисунката на победителя. Личните данни, отнасящи се до участниците в Конкурса и до техните/родители настойници, биха могли да бъдат използвани по начините и за целите, по-подробно описани на съответните места в Правилата.

3. Не е налице законово изискване за предоставянето на личните данни от Ваша страна. Предоставянето на определени лични данни (рисунката, с която ще бъде взето участие в Конкурса, както и данните в полетата, отбелязани със звезда в регистрационната форма за участие в Конкурса), е изискване, необходимо за участието Ви в Конкурса. В някои случаи, след като сте изразили съгласието си с Правилата, сте длъжни да предоставяте определени лични данни въз основа на договорно изискване, предвидено в Правилата. Ако не ни предоставите определени лични данни, няма да бъде възможно да се осъществят целите, за които ги обработваме. Включително, ако не ни предоставите личните данни, които са необходими, за да се участва в Конкурса (рисунката, с която ще бъде взето участие в Конкурса, както и данните в полетата, отбелязани със звезда в регистрационната форма за участие в Конкурса), участието в Конкурса няма да бъде възможно.

4. По отношение на личните данни няма да бъде осъществявано автоматизирано вземане на решения.

5. Информация относно получателите на данни, както и относно предаване на данни към държави извън Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и към международни организации:

Данните, обработвани във връзка с Конкурса, ще бъдат достъпни и използвани от съответните служители на Икеа и от лица, предоставящи хостинг/домейн услуги на съответните уебсайтове, както и евентуално от други партньори на Икеа за целите на провеждането на Конкурса.

Данните, обработвани във връзка с Конкурса, ще бъдат обработвани от дружества – партньори на Икеа по възлагане на Икеа, с оглед администриране на уебсайта www.ikeaplay.bg, съдействие при провеждането на Конкурса (в т.ч. определянето на финалистите/печелившия в Конкурса; установяване на евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила и предприемане на действия във връзка с тях) и комуникация с участници в Конкурса (за целите на Конкурса и за покана в конкурса, който ще се проведе следващата година). Тези дружества са „СМАРТС” ООД, вписано в българския Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200087142, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, бул. Васил Левски № 138 и „Параграф 42“ ООД, вписано в българския Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204589893, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1527, район „Оборище“, бул. „Васил Левски“ № 138.

Данни, обработвани във връзка с Конкурса, могат да се предават и на доставчици на услуги за електронна поща и на мобилни оператори, за целите на осъществяване на комуникация с Вас. Данни могат да се предават и на органи на власт – съгласно действащото законодателство.

Рисунките на всички участници в Конкурса ще бъдат достъпни за членовете на журито в Конкурса. Определени данни ще бъдат направени публично достъпни, както е посочено в т. 2 от настоящия раздел V. Определени данни ще бъдат предадени на съответни получатели за целите популяризиране на Конкурса и/или на дейността на ИКЕА (вестници, списания, в т.ч. електронни, интернет страници, фейсбук страници и т.н.), както е посочено в т. 2 от настоящия раздел V.

Рисунката на победителя в Конкурса ще бъде споделена с партньор на „Хаус Маркет България” ЕАД, който ще изработи плюшена играчка съгласно Раздел II, т. 5.1.11 по-горе.

Данни, обработвани във връзка с Конкурса, ще бъдат споделяни и със Фейсбук, за целите на гласуването в Конкурса. Това обработване би могло да е свързано с предаване на данни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Такива предавания на данни се основават на решения относно адекватно ниво на защита, стандартни договорни клаузи, както и евентуално на Ваше изрично съгласие (съгласно член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД) и/или на друго основание, ако такова е посочено в Политиката за поверителност на Фейсбук към съответния момент. За повече информация следва да прочетете Политиката за поверителност на Фейсбук, налична на адрес: https://www.facebook.com/privacy/explanation, а също така можете да се обърнете за помощ към нас, като използвате данните за контакт, посочени в т. 1 от настоящия раздел V.

Данни за печелившия в Конкурса (част от или всички данни, които са публикувани на уебсайт www.ikeaplay.bg за целите на гласуването съгласно т. 5.1.5. от раздел II на настоящите Правила, в т.ч. рисунката на печелившия, както и изображение на произведената плюшена играчка на база рисунката на печелившия в Конкурса) ще бъдат предадени на УНИЦЕФ. Извън случая на предаване на данни на УНИЦЕФ по предходното изречение, данни, обработвани във връзка с Конкурса, няма да бъдат предавани на международна организация.

6. Срокове за съхранение на данните:

Личните данни на финалистите, в т.ч. победителя в Конкурса, ще се пазят за срок от 5 (пет) години от избирането на победителя в Конкурса. Всякаква писмена кореспонденция или кореспонденция с участници в Конкурса по електронна поща ще се пази за срок от 5 (пет) години от избирането на победителя в Конкурса. Първо и фамилно име на участниците и на техните родители/настойници и данни за контакт с последните ще бъдат запазени, докато е необходимо, за да бъдат участниците в Конкурса поканени за участие в конкурса, който ще се проведе следващата година (моля, уведомете ни, в случай че не желаете такава покана).

Останалите лични данни (неизброени по-горе в настоящата т. 6) ще се съхраняват за срок от 1 (една) година от избирането на победителя от Конкурса.

7. Администраторът на личните данни „Хаус Маркет България” ЕАД обработва личните данни на основанието „легитимни интереси“ съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/. Описанието на легитимните интереси на „Хаус Маркет България” ЕАД съвпада с описанието на целите на обработване на данните, съдържащо се в т. 2 от настоящия раздел V. С включването в Конкурса и предоставянето на необходимите лични данни на нас, всеки участник в Конкурса и неговият родител/настойник потвърждават, че са разбрали, че личните им данни и рисунки ще бъдат обработвани за целите, описани по-горе.

8. Съгласно законодателството, ако обработваме Ваши лични данни, то Вие имате определени права, включително (но не само) Вие имате право да:

- Поискате достъп до Ваши лични данни. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Ако това е така, Вие имате право да получите достъп до данните и до определена информация, свързана с обработването им, както и право да получите копие от тези данни.

- Поискате коригиране на Ваши лични данни. Вие можете да изисквате от нас коригирането на неточни лични данни, свързани с Вас и/или допълването на непълни лични данни, свързани с Вас (като се имат предвид целите на обработването).

- Поискате изтриване на Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да ни помолите да изтрием/премахнем Ваши лични данни, когато не е налице основателна причина да продължим да ги обработваме. Имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашата лична информация и в случая, когато сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (вижте по-долу).

- Възразите срещу обработването на личните Ви данни. Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни на основание „легитимен интерес“, включително в случаите на профилиране на това основание. За да продължим обработването, следва да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Освен това, имате право да възразите в следните случаи:

- Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас, когато ги обработваме за целите на директния маркетинг, включително в случаи на профилиране, свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

- Когато лични данни се обработват за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, Вие имате право, въз основа на конкретното си положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

- Поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Това Ви позволява да ни помолите да спрем обработването (с изключение на определени действия по обработване, предвидени в приложимото законодателство) на лична информация за Вас, в следните случаи:

- точността на личните данни се оспорва от Вас, като ограничаването на обработването се прилага за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

- ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали легитимните основания, които прилагаме, имат преимущество пред интересите Ви.

- Упражните правото на преносимост на Ваши лични данни. Ако обработваме лични данни на основанието „изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна” или основанието „съгласие”, Вие може да изисквате от нас да получите личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и/или да предадем личните данни на друг администратор на лични данни.

- Всяко от тези права може да бъде упражнено, като се свържете с нас на контактите, посочени в т. 1. от настоящия раздел V.

9. Ако не сте доволни от каквито и да било аспекти на това как събираме и използваме Вашите данни, имате право да подадете жалба до съответния компетентен надзорен орган. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган на Република България. Данните за контакт с нея са следните:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839 E 23.377495, тел.: 02/91-53-555, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

VI . ДРУГИ

1. ИКЕА не е длъжна да води кореспонденция за и да обсъжда решенията по повод Конкурса, решенията си и определянето на победителите. ИКЕА самостоятелно и изключително взима решения за това кои са победителите от Конкурса, като тези решения са окончателни и не подлежат на дискусии.

2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ИКЕА и участници в Конкурса, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи в Република България.

3. ИКЕА има право по всяко време да прекрати Конкурса, обявявайки това на интернет адрес www.ikeaplay.bg и/или по друг начин, какъвто намери за добре, в случай че настъпи съществено нарушаване на Правилата, има сигнал за извършено престъпление по повод на Конкурса, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица, настъпят форсмажорни обстоятелства или в случай, че прецени това за необходимо според обстоятелствата. В случай че Конкурсът бъде прекратен, ИКЕА не дължи обезщетение на участниците в Конкурса.

4. ИКЕА си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Конкурса, вида и размера на наградите, времето и начина на определяне на финалисти и печеливши. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.ikeaplay.bg.

5. ИКЕА има право по всяко време да изиска предоставяне на доказателства за самоличността на участник и/или неговия родител/настойник, както и за това, че отговаря на изискванията за участие в Конкурса. Ако такива доказателства не бъдат представени, ИКЕА може да дисквалифицира участник по своя преценка.

6. Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги.

7. Всички права и задължения на децата-участници се упражняват от техните родители/настойници.

8. ИКЕА не носи отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от промяна, отлагане, забавяне или непредоставяне на награди от Конкурса.

9. ИКЕА не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уеб адреса www.ikeaplay.bg, невъзможност за качване на рисунки, невъзможност за гласуване за дадена рисунка и всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

10. ИКЕА има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва Правилата или не отговаря на условията за участие в Конкурса.

11. Доколкото на друго място в Правилата не е предвидено нещо друго, всякаква кореспонденция по повод на Конкурса следва да се адресира до ИКЕА на следния контакт: e-mail: info@ikeaplay.bg. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Конкурса, като за целта е необходимо да изпрати писмо на посочения e-mail.

Общи условия за ползване

Политика за използване на бисквитки (Cookies)и други средства при посещение на нашия уебсайт

 

В нашия сайт използваме бисквитки (Cookies)

ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД поддържа строга политика за защита на поверителността на посетителите на уебсайта  www.ikeaplay.bg. С настоящото Ви предлагаме повече информация за това как да използваме бисквитките “cookies”, както и други автоматизирани средства, за да съберем конкретна информация относно посетителите на  нашияуебсайт, броя на посетителите на нашия уебсайт, както и най-посещаваните страници на нашия  уебсайт, чрез използване на браузър и всякакво друго средство  за тази цел. Със събирането на тези данни научаваме как да адаптираме по-добре уебсайта ни към посетителите.

 

„Бисквитки“ и други автоматизирани средства за събиране на информация.

 

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на всяко Ваше устройство с използване на браузър, когато посещавате един уебсайт. Можем да използваме „бисквитките“, за да ни информират, например, за това дали сте посещавали уебсайта ни в миналото, или сте нов посетител. „Бисквитките“ могат да подобрят интернет преживяването Ви, съхранявайки предпочитанията Ви посещавайки конкретен уебсайт.

 

Web Beacons

Web beacons (познати също така като Internet tags, pixel tags и clear GIFs)  обикновено са прозрачни графични изображения поставени в един уебсайт. Web beacons се използват в съчетание с „бисквитките“, за да регистрират действията на посетителите в уебсайтовете.

 

IP и URLs адреси

IP адресът е уникален локатор, който използва определени електронни устройства за идентифициране и общуване помежду им в Интернет. Когато

посещавате уебсайтовете ни, можем да видим ΙΡ адреса на устройството, което използвате за свързване с Интернет. Тази информация използваме, за да установим най-общото географско местоположение на устройството и  разберем от кои географски зони са посетителите на уебсайтовете ни.

Тази информация можем да използваме, за да променим начина на представяне на уебсайта ни с цел подобряване на посещаемостта.

 

URL (Uniform Resource Locator / Единен ресурсен локатор) е уникален идентификатор или адрес за всяко устройство в Интернет, по същество става дума за адреса на уебсайта, който посещавате. Тази информация ще използваме, за да установим каква е посещаемостта на уебсайтa както и начина, по който сърфирате в сайта ни.

 

Кои „бисквитки“ използваме?

В нашияуебсайт използваме следните „бисквитки“:

Абсолютно необходими „бисквитки“

Абсолютно необходимите бисквитки са от съществено значение за правилното функциониране на сайта, позволяват ви да преглеждате и използвате неговите функции, като например формуляри за регистрация и изобщо за сигурност. Тези „бисквитки“ не разпознават вашата индивидуална самоличност. Без тези „бисквитки“ не можем да осигурим ефективно функциониране на нашия сайт.

 

Бисквитки за ефективност и анализ

Тези „бисквитки“ събират информация за начина, по който посетителите използват сайта, кои страници посещават най-често и дали получават съобщения за грешки от уеб страници. Тези „бисквитки“ събират обобщена, анонимна информация, която не идентифицира посетителя. Използва се само за подобряване на ефективността на уебсайта  ни и ни позволява да съберем информация за използването от Ваша страна на уебсайта ни, включително съдържанието, което избирате при разглеждането на уебсайта, за да можем да измерим ефективността и взаимодействието  на потребителите с уебсайта, както и да подобрим нашите уебстраници с течение на времето.

Тези „бисквитки“  могат да ни бъдат предоставени от трети лица, доставчици на инструменти за анализ, но се използват само за цели, свързани с нашите уебсайтове.

Например: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...

 

 

Как можете да деактивирате използването на „бисквитки“?

Ако искате да активирате или  деактивирате използването на „бисквитки“ от настройките на браузъра си, в зависимост от браузъра си, посетете следните уебстраници, за да научите за необходимите действия

 

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677